Makt och maktmissbruk

Vi hör varje dag talas om makt. Vem som styr och vad det skulle innebära om någon annan ”tar makten.”

Att följa maktfrågor och maktmissbruk liksom olika drivkrafter till att få komma i maktställning är fascinerande. I mitt skrivande har jag studerat detta från olika utgångspunkter och läst ett antal avhandlingar.

Både politiker och journalister kastar friskt begreppen, makt och maktmissbruk, omkring sig. Uttryck som ”du som sitter vid makten”, eller ”ni har nu suttit vid makten” skulle kunna tolkas som att det bara finns en typ av makt. Men så är det givetvis inte. Makt går att utöva på många olika sätt. Har här nedan sammanställt några av de vanligaste sätten.

Kontroll över ägande
Det klassiska sättet att utöva makt. Det är också det mest naturliga, att den som äger något också ska bestämma hur det ska användas.
När det gäller personlig egendom är det helt givet att man själv bestämmer hur egendomen ska användas. Har du mycket pengar och vill slösa bort dem på vansinnigheter så är det din ensak, men så fort det finns andra personer som berörs av dina beslut och i värsta fall kan ta skada av besluten tycker jag att maktutövningen inte är din privatsak.

Jag anser till exempel att fackliga organisationer ska ha inflytande över vissa frågor på en arbetsplats även om det strider mot ägarnas åsikter. Det kan gälla frågor om lönesättning, utbildning med mera.
Ibland övergår beslutandet till tveksamma och kriminella handlingar, som när oseriösa företagare importerar arbetskraft för att få dem att arbeta under slavliknande villkor.
Då tycker jag inte ens att ägandet av företaget kan motivera alla skamligheter som pågår.

Det finns många exempel på seriösa och långsiktiga ägare som bygger hela sin makt på just ägandet. Familjen Wallenberg är det mest kända exemplet på det ”goda ägandet.”

Kontroll över regelverk
Den form av makt som diskuterats mycket under året. Det är den makt som stat, myndigheter, kommuner och regioner utövar genom att lagstifta och utfärda regler och förordningar. Pandemin har under året satt denna typ av makt på stora prov och även påvisat brister genom att vissa frågor anses ”ska beslutas av någon annan.”

I den bästa av alla världar och samhällsskick fungerar detta tillfredsställande. Men eftersom vi människor är specialister på att utnyttja kryphål och brister i regelverk är det sällsynt att det fungerar bra överallt. Ibland får jag känslan av att många företag har jurister som enbart specialiserar sig på att utnyttja brister i olika regelverk.

Denna maktmetod inbjuder till korruption som många gånger är svår att upptäcka. Då och då avslöjas missbruk, t.ex. hur personer mot betalning fattar egna beslut och kringgå lagarna.

Hot och våld
Är den mest primitiva formen av maktutövning. Jag har svårt att se något som helst positivt med att makt utövas med hot och våld. De maffialiknande kriminella organisationerna styrs oftast på det sättet.

Det är inte heller ovanligt i många familjer. Någon (oftast mannen) hotar fru och barn och drar sig inte för att misshandla för att visa sin makt. Det är ett beteende som orsakar oerhörda lidanden och ofta pågår många år. Även inom vissa politiska ideologier anses det acceptabelt att bruka våld för att straffa människor.

I de gängkriminellas värld är detta den vanligaste, förmodligen den enda metoden, att befästa sin makt.

Kontroll över värderingar
Det är inte någon formell makt men kan i praktiken vara vägledande och påverka många. Det är personer som ofta syns i media och blir tillfrågade om sina åsikter. Svårt att nämna någon speciell yrkesgrupp, utan det kan vara politiker, journalister, företagare, analytiker, forskare, författare med flera.

Det är ofta starka personligheter som brinner för sin övertygelse och är duktiga talare. Motstånd i debatter brukar ”trigga igång” dem ännu mera.

Så länge personernas värderingar ligger i linje med samhällets regler är det positivt. Men det händer att vissa framför åsikter och bildar opinion för att kränka andra grupper. Då kan det innebära stor skada både för enskilda personer och hela samhällen.

Kunskap och organisationsförmåga
Är inte heller någon formell makt, men personer inom organisationer som har kunskap och förmåga att organisera verksamheten han/hon befinner sig i blir ofta maktpersoner. De tillfrågas ofta och betraktas som experter.

Personer, som inte har expertkunskaper inom ett område, kan trots detta bli en maktperson om de har förmågan att leda och organisera. En sådan person tar till sig expertkunskap och utnyttjar den både för sitt eget bästa men även för den organisation som personen leder.

Makt som bygger på kunskap och organisationsförmåga är som regel positiv.

Maktmissbruk och Maktmetoder
Överallt där någon form av makt utövas så kan makten också missbrukas. Förutom makt med stöd av ”hot och våld” som är kriminella handlingar är missbruk vanligast där makten utövas av dem som har kontroll över regelverk.
Det vanligaste maktmissbruket är korruption. Det har gjorts många avslöjanden de senaste åren och den ”svenska präktigheten” har fått en ordentlig törn.
När man pratar om makt och maktmissbruk är det svårt att inte beröra de s.k. maktmetoderna. De kallas ibland för ”härskartekniker” Professor Berit Ås har i sin forskning kommit fram till fem ”klassiska” metoder, när en person vill nå framgångar på någon annan persons bekostnad. Metoderna är värda en egen krönika men lite kort:

Att osynliggöra: Personen ”finns inte” i sammanträdesrummen, fikarummen etc. Diskussionerna går förbi personen oavsett dennes kunskaper i ämnet eller inte.

Att förlöjliga: En persons åsikter vrids och vänds i syfte att förlöjliga personen. Även här spelar faktakunskaper ingen roll. Det gäller att tysta honom/henne.

Att undanhålla information: En klassisk metod för att skaffa sig ett övertag inför en kommande diskussion eller debatt.

Att dubbelbestraffa: En sofistikerad metod som exempelvis kan ske genom att man ställer någon inför ett val och utsätter vederbörande för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val vederbörande gör. Det kan t.ex. vara att om man är noggrann med sina arbetsuppgifter får man kritik för att ”inget blir gjort” och om man snabbar på, får man höra att ”man slarvar.”

Att ge skuld och skam: Att få en person att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något man utsätts för är ens eget fel. Den här metoden är lite otydlig och kan vara en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.

Varför används härskarteknik

Oftast är det helt enkelt så att en person vill skaffa sig makt över en annan person och drivkrafterna är de gamla vanliga, ökat ansvar, bättre lön och inte minst beundran från andra.

Inte ovanligt att personerna som använder härskartekniker i botten är väldigt osäkra och vill dölja detta genom att ta stor plats och makt.  

Lämna ett svar